XX Sesja Rady Powiatu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

18
06.2020

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XX Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się  25 czerwca 2020 roku o godzinie 14.00 w hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl. Jednocześnie informuję, że z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne w obradach sesji będą uczestniczyły tylko osoby, których obecność jest wymagana w zakresie procedowania uchwał.

1. Otwarcie obrad XX Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powołanie Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/93/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2020 – 2034 ze zm.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr XV/94/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2020 r. ze zm.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za I półrocze 2020 r. oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację w 2020 r. zadania „Remont Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/2020 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nieruchomości gruntowej będącej własnością Powiatu Nowomiejskiego położonej we wsi Kurzętnik.
14. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
15. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Powiatu.

Przed sesją o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski