XVIII Sesja Rady Powiatu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

20
02.2020

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) zwołuję XVIII Sesję Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, która odbędzie się 27 lutego 2020 roku o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim. Obrady będą rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających obraz i dźwięk oraz  transmitowane online za pośrednictwem strony www.crv.pl.

Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z prac Zarządu.
 7. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawozdanie z działalności Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o.o. w 2019 r. /sytuacja finansowa i organizacyjna/.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w 2019 r. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r.
 11. Przerwa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/93/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu nowomiejskiego na lata 2020 – 2034 ze zm.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale nr XV/94/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2020 r. ze zm.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/98/2019 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowomiejski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania zadania związanego z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w roku 2020. 
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej w roku 2020.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem powierzchni reklamowej na elewacji budynku administracyjno – biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim na czas nieoznaczony.
 20. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu.
27 lutego 2020 r. o godz. 13.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Kazimierz Wiśniewski