Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego - 6.03.2020

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

10
03.2020

6 marca 2020 w sali narad Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się pod przewodnictwem Starosty Nowomiejskiego, Andrzeja Ochlaka posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, przedstawiciele instytucji realizujących Powiatowy Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli  na lata 2016 – 2026 na terenie powiatu nowomiejskiego oraz przedstawiciele Rad Gmin.

Na posiedzeniu została przedstawiona i omówiona propozycja planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego na rok 2020, opracowana na podstawie propozycji członków Komisji. Po jej szczegółowym omówieniu członkowie Komisji podjęli uchwałę aprobującą plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu nowomiejskiego na rok 2020 . Zgodnie z przyjętym planem Komisja w roku obecnym przeprowadzi cztery posiedzenia – po jednym w każdym kwartale. Ustalono również, że jeżeli zajdzie taka potrzeba Przewodniczący Komisji – Starosta Nowomiejski zwoła posiedzenie dodatkowe.
W dalszej części posiedzenia Komisja zajęła się omówieniem stanu realizacji w roku 2019 „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2016 – 2026” – przyjętego do realizacji uchwała Rady Powiatu z 2016r. Program, poza diagnozą sytuacji w zakresie bezpieczeństwa na terenie powiatu nowomiejskiego, wytycza kierunki działań w latach obowiązywania programu. Działania te zostały ujęte w piętnastu blokach programowych, dotyczących większości sfer życia mieszkańców naszego powiatu w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Program precyzuje zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, w środkach transportu, w szkołach. Mówi też o działaniach dotyczących zwalczania plagi alkoholizmu, walki z narkotykami oraz cyberprzestępczością, a także wielu innych. Do każdego z bloków są przypisane odpowiednie instytucje państwowe i samorządowe, organizacje społeczne, które określone zadania realizują zgodnie z posiadanymi kompetencjami. W każdym też bloku wyodrębniono instytucję wiodącą, która jako realizator wiodący raz w roku przedkłada z podejmowanych działań sprawozdanie Staroście Nowomiejskiemu – Przewodniczącemu Komisji. Zgodnie z tym poszczególne instytucje wiodące przedłożyły sprawozdania, które dotyczyły podejmowanych działań w roku ubiegłym. Zakres tych działań dotyczył większości zagadnień, mających wpływ na porządek i bezpieczeństwo w powiecie. Omówiono m. in aktualny stan bezpieczeństwa ekologicznego, podkreślając, jak ważne są podejmowane przez gminy powiatu działania polegające na wymianie starych pieców węglowych. Możliwości gmin są w tej materii ograniczone z przyczyn ekonomicznych i stąd ważnym jest dalsze rozwijanie zakresu dofinansowania z Budżetu Państwa i przez środki z UE, jak np. program „Czyste Powietrze”. Uczestnicy posiedzenia mieli też okazję poznać działania KP Policji zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Niestety, przy ich naprawdę dużym zaangażowaniu w działania prewencyjne oraz kontrolne, duża liczba uczestników ruchu drogowego nie stosuje się do ograniczeń prędkości oraz siada za kierownicą po spożyciu alkoholu. Stąd też KP Policji będzie prowadzić w tym zakresie dalsze intensywne działania. Na podkreślenie zasługują również działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, dotyczące zagadnień ujętych w programie. Z każdym rokiem ulega poprawie zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia, a wszelkie niedociągnięcia w tym zakresie, jakie miały miejsce w roku ubiegłym były eliminowane przy coraz bardziej świadomym współdziałaniu gmin i mieszkańców powiatu. Również działania KP PSP wpisują się znakomicie w poprawę stanu bezpieczeństwa w naszym powiecie. Współpracując z jednostkami OSP prowadzi szkolenia strażaków-ochotników, sprawdza stan sprzętu. Prowadzi też szereg akcji prewencyjnych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa pożarowego.
Na uwagę zasługuje również, co podkreślono w trakcie posiedzenia, współpraca podmiotów realizujących Program, wyrażająca się wspólnie prowadzonymi działaniami oraz przekazywaniem sobie nawzajem spostrzeżeń i wniosków.

Sporządził: K. Grzonkowski
09.03.2020r.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego - 6.03.2020

  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego - 6.03.2020

 • Powiększ zdjęcie Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego - 6.03.2020

  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego - 6.03.2020

 • Powiększ zdjęcie Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego - 6.03.2020

  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego - 6.03.2020

 • Powiększ zdjęcie Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego - 6.03.2020

  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego - 6.03.2020

 • Powiększ zdjęcie Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego - 6.03.2020

  Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Nowomiejskiego - 6.03.2020